Belangrijke informatie

Privacyverklaring

Cliënten­dossier

Voor een goede behandeling is het nood­zakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (de Wet op de genees­kundige behandelings­overeenkomst).

Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheids­toestand en gegevens over de uit­gevoerde onder­zoeken en behandelingen. Ook kunnen in het dossier gegevens worden opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toe­stemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheim­houdings­plicht (beroeps­geheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden, maar alleen met uw expliciete toe­stemming:

  • Om andere zorg­verleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.
  • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens inter­collegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik en mijn systeem­beheerder een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliënten­dossier blijven zoals in de wet op de behandel­overeenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorg­verzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorg­verzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • uw geboortedatum
  • de datum van de behandeling
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuur­geneeskunde’, of 'psycho­sociaal consult’
  • de kosten van het consult

Website en cookies

Deze website vraagt en gebruikt geen persoons­gegevens, en maakt geen gebruik van cookies.

Klachten­regeling

Als thera­peut doe ik er alles aan om u op een goede en respect­volle manier hulp te bieden. Toch kan het voor­komen dat u ergens niet tevreden over bent. Het is fijn als u die onvrede met mij wilt bespreken. Maar soms lukt dat niet of helpt dit niet. Het is dan mogelijk om een onafhankelijke klachten­functionaris in te schakelen. Deze kan onder­steuning bieden bij de formulering van uw klacht of onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. De thera­peut heeft het recht om hiervan op de hoogte gesteld te worden. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir. Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroeps­vereniging VBAG: https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/. Informatie over het klacht- en tucht­recht is te vinden via deze website.